Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X

ATC Grupa - szkolenia i kursy w Poznaniu i Gostyniu

Logo ATC Grupa

Nasze szkolenia - Twoją inwestycją!

Aktualności

Jesteś tutaj:  Strona główna / Aktualności / BADANIA LEKARSKIE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

BADANIA LEKARSKIE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

24/04/2012

Dotyczy: kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyśpieszonej, szkolenia okresowego.

Art. 39j. 1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3-6, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.7)), zwanej dalej "Kodeksem pracy".
3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
4. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
5. (110) Pierwsze badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
6. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.

Komentarz
Obowiązek poddania się badaniom lekarskim ciąży na każdym kierowcy wykonującym przewóz drogowy w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym (zarówno transport drogowy, jak i niezarobkowy przewóz drogowy). Celem tych badań ma być stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku (kierowcy) oraz ustalenie istnienia bądź braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Od dnia 11 lutego 2012 r. zakres badań lekarskich przeprowadzanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy będzie obejmował ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12 ustawy o kierujących pojazdami.
Odnośnie do badań lekarskich w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy należy stosować przepisy kodeksu pracy (art. 229 § 4 k.p.: "Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku"). Przepisy kodeksu pracy wśród badań lekarskich mających na celu ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku (badań profilaktycznych) wyróżniają badania: wstępne, okresowe i kontrolne. Przepisami wykonawczymi do kodeksu pracy w zakresie badań lekarskich profilaktycznych są regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia wykonawczego do kodeksu pracy brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy potwierdza się w zaświadczeniu lekarskim, którego wzór określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Poza badaniami lekarskimi określonymi przepisami kodeksu pracy kierowca powinien również być poddany badaniom zmierzającym do ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Tego rodzaju badania przeprowadza się na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym, natomiast samo potwierdzenie braku przeciwwskazań stwierdza uprawniony lekarz w orzeczeniu lekarskim. Wzór tego orzeczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15). Zaświadczenie lekarskie i orzeczenie lekarskie nie stanowią zatem tożsamych dokumentów. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy ma szerszy zakres niż orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Jednakże do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewozy drogowe w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym konieczne jest potwierdzenie przeprowadzenia badań lekarskich i brak przeciwwskazań zarówno do pracy na stanowisku kierowcy, jak i do kierowania pojazdami, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy o odpowiedniej kategorii. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości kierowca wykonujący przewozy drogowe powinien posiadać zarówno zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jak i orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Taką konstatację potwierdza również treść art. 39j ust. 6 u.t.d., który określa krąg lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich, którym podlegają kierowcy wykonujący przewozy drogowe. Przepis ten wskazuje bowiem, że badania takie mogą przeprowadzać jedynie lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców.
Przepisy art. 39j ust. 4 i 5 określają częstotliwość badań lekarskich kierowcy wykonującego przewozy drogowe. Kierowcy w wieku do 60 lat mają obowiązek przejścia takich badań co 5 lat. Natomiast kierowcy powyżej 60 lat powinni zostać poddani badaniom co 30 miesięcy. Ponadto pierwsze badanie lekarskie należy przeprowadzić przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej (tj. świadectwa wydawanego na potwierdzenie ukończenia kwalifikacji wstępnej). Kolejne badania lekarskie - w terminie odpowiadającym terminowi ukończenia szkolenia okresowego, lecz nie później niż do dnia wydania świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego. Przy czym należy podkreślić, że ta ostatnia regulacja nie dotyczy kierowców powyżej 60 roku życia, u których przeprowadza się kolejne badania lekarskie co 30 miesięcy.

Art. 39k. 1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
3. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
4. (111) Pierwsze badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Komentarz
1. Przepis art. 39k ust. 1 u.t.d. statuuje obowiązek poddawania kierowców wykonujących przewozy drogowe badaniom psychologicznym. Mają one na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Od dnia 11 lutego 2012 r. przedmiotowe badania psychologiczne powinny być przeprowadzane w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy o kierujących pojazdami.
2. Kierowca powinien zostać poddany badaniom psychologicznym po raz pierwszy przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydawanym po ukończeniu kwalifikacji. Następne badania przeprowadza się co 5 lat w odniesieniu do kierowców w wieku do 60 lat i co 30 miesięcy dla kierowców powyżej 60 roku życia, z uwzględnieniem terminów ukończenia szkolenia okresowego (art. 39k ust. 3 u.t.d.).
3. Częstotliwość i terminy przeprowadzania badań psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewozy drogowe określają przepisy art. 39k ust. 3 i 4 u.t.d. Poza tymi szczególnymi regulacjami do warunków i zakresu przeprowadzania tego rodzaju badań psychologicznych przepis art. 39k ust. 2 u.t.d. nakazuje stosować zasady określone dla kierowców w prawie o ruchu drogowym.

« Powrót do listy aktualności

ATC Poznań

ul. Mrągowska 11,
60-161 Poznań
Tel. 61 665-88-33
Fax 61 665-88-39
Tel. kom. 730 730 716
e-mail: atcpoznan@atcgrupa.pl
 

ATC Gostyń

ul. Lipowa 1,
63-800 Gostyń
Tel. 65 572-04-08
Tel. 65 575-85-00
Fax 65 575-12-32
Tel. kom. 730-730-712
e-mail: atcgrupa@atcgrupa.pl

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty szkoleń oraz informacje od firmy ATC Grupa wpisz swój email:


Copyright © 2010 ATC Grupa. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl - Serwisy i Strony internetowe System Kentico CMS

ATC Grupa na Facebooku