Dyżurny ruchu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów. Prowadzi ruch pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji. Nadzoruje pracę nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic. 

 

Opis kursu:

I. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu:

Wariant A

  1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  1. Zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B

  1. Wykształcenie – co najmniej średnie.
  2. Zawodowy staż pracy – 2 lata pracy na innym stanowisku kolejowym oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant C

  1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
  2. Zawodowy staż pracy – 5 lat pracy na stanowisku nastawniczego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

II. Zakres zagadnień egzaminacyjnych:

Egzamin praktyczny.

Egzamin teoretyczny – część pisemna oraz ustna.

III. Szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – według odrębnego programu opracowanego przez pracodawcę, zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.

IV. Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurnego ruchu uprawnia do wykonywania czynności nastawniczego i zwrotniczego oraz dodatkowo do obsługi przejazdu kolejowego sterowanego z technicznego posterunku nastawczego.

V. Zawodowy staż pracy na innym stanowisku kolejowym, o którym mowa w Wariancie B, nie jest wymagany w przypadku kandydatów do egzaminu ubiegających się o uzyskanie uprawnień na stanowisko dyżurny ruchu u zarządcy infrastruktury zarządzającego infrastrukturą kolejową obejmującą wyłącznie linie kolejowe o zasięgu miejskim, podmiejskim lub regionalnym lub u użytkownika bocznicy kolejowej.

Charakterystyka stanowiska kolejowego: określenie czynności, warunków i miejsca pracy z uwzględnieniem warunków szkodliwych lub uciążliwych :

Prowadzenie ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach; zarządzanie, nadzorowanie i wykonywanie innych czynności, związanych z ruchem pociągów i pracą manewrową stacji; praca ciągła w systemie zmianowym, w narażeniu na warunki atmosferyczne, w dużym napięciu uwagi; odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów; prowadzenie dokumentacji ruchowej.

 

Osoby do kontaktu:

Romuald Antkowiak, e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 30, 884 882 421

Izabela Mejza, e-mail i.mejza@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 39

Kursy dyżurny ruchu, Kurs dyżurny ruchu, Kurs dyżurny ruchu, Kurs dyżurny ruchu, Kurs dyżurny ruchu, Kurs dyżurny ruchu,

Kurs dyżurny ruchu