Praca, osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika pociągu, wykonywana jest przed rozpoczęciem jazdy, podczas jazdy lub manewrów. Polega m.in. na: sprawdzaniu sygnalizacji na końcu pociągów towarowych, sprawdzaniu prawidłowości załadowania przesyłek oraz ich zabezpieczenia; podawaniu sygnałów drużynie konduktorskiej i lokomotywowej; spisywaniu wagonów w składzie pociągu i sprawdzanie ich stanu technicznego.

Opis kursu:

I. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu:

Wariant A

  1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu organizacji przewozów kolejowych lub ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  2. Zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B

  1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
  2. Zawodowy staż pracy – rok pracy na stanowisku konduktora lub manewrowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

II. Zakres zagadnień egzaminacyjnych dla kierownika pociągu pasażerskiego i towarowego:

Egzamin praktyczny: wykonanie pod nadzorem sprzęgania i rozprzęgania wagonów (jednostek) w składzie pociągu, wykonanie próby hamulca zespolonego, ustalenie długości, masy ogólnej pociągu, rzeczywistej i wymaganej masy hamującej,obliczenie największej dozwolonej prędkości jazdy pociągu (gdy rzeczywista masa hamująca jest mniejsza od wymaganej masy hamującej), posługiwanie się wewnętrznym rozkładem jazdy, znajomość sieci kolejowej, zabezpieczenie taboru przed zbiegnięciem, wizualne sprawdzenie stanu technicznego rozjazdów, fazy przekładania zwrotnicy nastawianej ręcznie, sprawdzanie zamknięć nastawczych, wypełnianie prowadzonej przez kierownika pociągu dokumentacji związanej z pracą ruchową i obsadą drużyny pociągowej i konduktorskiej, prezentacja obsługi wytypowanych urządzeń i wyposażenia wagonów, wykonanie oględzin technicznych pociągu.

Egzamin teoretyczny:

  • część pisemna – zasad postępowania w przypadku szczególnych wydarzeń i zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zasad zestawiania pociągów, zasad prowadzenia ruchu pociągów i pracy manewrowej, obowiązków jedno- i wieloosobowej drużyny konduktorskiej, osłony pociągu zatrzymanego na torze szlakowym,
  • część ustna – znajomość, obsady i przygotowania pociągów do jazdy, sygnalizacji kolejowej, prowadzenia ruchu pociągów na szlaku bez blokady liniowej, z półsamoczynną i samoczynną blokadą liniową, szczególne sposoby prowadzenia ruchu pociągów, zezwolenia na wjazd, wyjazd lub przejazd pociągu, warunków przejazdu pociągu obok semafora, na którym brak sygnału zezwalającego, powiadamiania drużyn pociągowych – rozkazy pisemne, ostrzeżenia, zasad wykonywania manewrów, określania i podziału pociągów, rozkładów jazdy do użytku wewnętrznego i publicznego, obsługi urządzeń radiołączności kolejowej, sposobu postępowania w razie szczególnych wydarzeń, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i wypadków kolejowych, prowadzenia przewozów nadzwyczajnych, w tym towarów niebezpiecznych, obsługi urządzeń wagonów pasażerskich i towarowych, zasad prowadzenia ruchu pociągów po torze zamkniętym, sposobu postępowania w razie potrzeby osłonięcia sygnałami toru zamkniętego i przeszkody na torze szlakowym, sposobu oznaczenia miejsca robót i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na torze zamkniętym przez kierującego robotami.

III. Szkolenie i egzamin w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy – według odrębnego programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.

IV. Kandydat na kierownika pociągu pasażerskiego i towarowego powinien odbywać przygotowanie zawodowe i zdawać egzamin zgodnie z rodzajem i specyfiką przewozów wykonywanych przez pracodawcę.

V. Zawodowy staż pracy na stanowisku konduktora lub manewrowego, o którym mowa w Wariancie B, nie jest wymagany w przypadku kandydatów do egzaminu ubiegających się o uzyskanie uprawnień na stanowisko kierownik pociągu u przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy o zasięgu miejskim, podmiejskim lub regionalnym.

Charakterystyka stanowiska kolejowego: określenie czynności, warunków i miejsca pracy z uwzględnieniem warunków szkodliwych lub uciążliwych :

Praca wykonywana przed rozpoczęciem jazdy, podczas jazdy lub manewrów; praca w zmiennym rytmie dobowym; duża odpowiedzialność; narażenie na warunki atmosferyczne.

 

Osoby do kontaktu:

Romuald Antkowiak, e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 30, 884 882 421

Izabela Mejza, e-mail i.mejza@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 39

Kurs kierownik pociągu, Kurs kierownik pociągu, Kurs Kursy kierownik pociągu, Kurs kierownik pociągu, Kurs kierownik pociągu, Kurs kierownik pociągu, Kursy kierownik pociągu,

Kurs kierownik pociągu