Do obowiązków manewrowego należy rozłączanie i sprzęganie taboru; przestawianie zwrotnic, hamowanie taboru przy użyciu płozów hamulcowych; zabezpieczanie wagonów przed zbiegnięciem; sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego; obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej oraz inne prace zlecone przez ustawiacza.

Opis kursu:

I. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu:

Wariant A

  1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych lub ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  2. Zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B

  1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
  2. Zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

II. Zakres zagadnień egzaminacyjnych:

Egzamin praktyczny: wykonanie pod nadzorem określonej czynności manewrowej, użycie środków technicznych służących do miejscowego zabezpieczania iglic zwrotnicowych w krańcowym położeniu, przygotowanie drogi przebiegu dla jazdy manewrowej, przy urządzeniach sterowania ruchem kolejowym przystosowanych do ręcznego przestawiania zwrotnic, zabezpieczenie taboru przed zbiegnięciem, wykonanie uproszczonej próby hamulca zespolonego, przygotowanie drogi przebiegu po rozjazdach wyznaczonych do obsługi przez drużynę pociągową

Egzamin teoretyczny:

  • część pisemna – opracowanie tematów lub rozwiązanie testu z zakresu techniki ruchu kolejowego,
  • część ustna – znajomość zagadnień z zakresu: techniki ruchu kolejowego, sygnalizacji kolejowej, obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym w zakresie prowadzenia manewrów.

III. Szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – według odrębnego programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.

IV. Kandydat na manewrowego powinien odbywać przygotowanie zawodowe i zdawać egzamin zgodnie z rodzajem i specyfiką przewozów wykonywanych przez pracodawcę.

Charakterystyka stanowiska kolejowego: określenie czynności, warunków i miejsca pracy z uwzględnieniem warunków szkodliwych lub uciążliwych :

Zestawianie, łączenie i rozłączanie pojazdów kolejowych (pociągów), przestawianie zwrotnic, hamowanie taboru przy użyciu płozów hamulcowych, zabezpieczanie wagonów przed zbiegnięciem oraz inne prace zlecone przez ustawiacza; praca fizyczna w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca sprawności i uwagi; praca na wysokości przy sprawdzaniu stanu wagonów i przesyłek wagonowych; praca w systemie zmianowym; narażenie na zagrożenia wynikające z ruchu taboru; narażenie na warunki atmosferyczne i hałas.

 

Osoby do kontaktu:

Romuald Antkowiak, e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 30, 884 882 421

Izabela Mejza, e-mail i.mejza@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 39

Kurs manewrowy, Kurs manewrowy, Kurs manewrowy, Kurs manewrowy, Kurs manewrowy,

Kurs manewrowy