Praca osoby zatrudnionej na stanowisku toromistrza polega na organizowaniu, kierowaniu; nadzorze nad robotami torowymi; sprawdzanie stanu szyn w torach kierunkowych; informowanie innych służb kolejowych o zauważonych usterkach w pracy urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad stanem nawierzchni, torów.

Opis kursu:

I. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu:

Wariant A

 1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Zawodowy staż pracy – rok przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B

 1. Wykształcenie – zasadnicze zawodowe po ukończeniu kształcenia w zawodach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa, po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym.
 2. Zawodowy staż pracy – 2 lata przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant C

 1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
 2. Zawodowy staż pracy – 3 lata przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

II. Program przygotowania zawodowego.

 • Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne – według programu pracodawcy.
 • Szkolenie teoretyczne – według programu pracodawcy, z tym że kandydaci, którzy posiadają wykształcenie co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa – nie podlegają szkoleniu teoretycznemu.
 • Zajęcia próbne – wykonywanie czynności toromistrza pod nadzorem – 24 dni.

III. Zakres zagadnień egzaminacyjnych

Egzamin praktyczny – umiejętność wykonania prac: wykonanie badań bezpośrednich toru, dokonanie pomiaru strzałek łuku, wykonanie technicznych badań rozjazdu, dokonanie odczytu z planu schematycznego stacji oraz odczytu na rysunku technicznym, osłonięcie sygnałami przeszkody na torze oraz miejsca ograniczenia prędkości ruchu pociągów na torze, opracowanie harmonogramu robót przy wymianie rozjazdu, regulacji toru w planie i profilu; regulacja naprężeń w torze bezstykowym metodą swobodnej regulacji naprężeń, dokonanie oględzin rozjazdów, wymiana pojedynczych podkładów lub podrozjazdnic, usunięcie wychlapu w torze, osygnalizowanie przejazdu kolejowego od strony toru i drogi, dokonanie regulacji zamknięcia nastawczego suwakowego.

Egzamin teoretyczny –

 • część pisemna – opracowanie tematów lub rozwiązanie testu z zakresu: pracy i obowiązków toromistrza, zasad tyczenia osi torów i rozjazdów, zasad niwelacji toru i terenu, zasad budowy toru kolejowego, organizacji robót torowych, analizy zmian stanu naprężeń w tokach szynowych, regulacji naprężeń w torze bezstykowym, naprawy pękniętej szyny w torze bezstykowym, oględzin rozjazdów, obsługi toromierza, budowy i regulacji zamknięć nastawczych, zasad podbijania torów i rozjazdów, dokonywania bieżących napraw i czynności utrzymaniowych nawierzchni kolejowej
 • część ustna – znajomość: zasad tyczenia osi torów i rozjazdów, zasad niwelowania torów i terenu, dokonywania stosownych pomiarów i obliczania strzałek łuków, zasad dokonywania kontroli stanu torów, rozjazdów i budowli kolejowych oraz związanych z tym pomiarów, zasad osłaniania sygnałami i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem podtorza i nawierzchni budowli i urządzeń kolejowych, budowy i działania sprzętu i maszyn oraz ręcznych narzędzi do robót torowych, budowy, zasad działania i napraw rozjazdów kolejowych, zasad budowy i utrzymania torów bezstykowych, zagadnień spawalnictwa szyn i rozjazdów, zasad dokonywania odbioru robót nawierzchniowych, zasad dokonywania badań defektoskopowych, zasad i kryteriów określania stopnia zużycia i przydatności elementów nawierzchni kolejowej, zasad i zakresu przygotowania kolei do pracy w warunkach zimowych, budowy i utrzymania urządzeń ogrzewania rozjazdów kolejowych, sygnalizacji kolejowej i techniki ruchu, budowy, zasad działania i obsługi urządzeń sterowania ruchem i łączności kolejowej, zasad ochrony przeciwpożarowej oraz posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym, zasad postępowania w razie wypadku kolejowego oraz uszkodzenia toru, podtorza, budowli i urządzeń kolejowych, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu, sposobów udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków z ludźmi lub nagłych zachorowań, zasad składowania elementów nawierzchni kolejowej, wykorzystania komputerowych systemów wspomagających decyzje przy ocenie stanu technicznego nawierzchni.

IV. Szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – według odrębnego programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.

Charakterystyka stanowiska kolejowego: określenie czynności, warunków i miejsca pracy z uwzględnieniem warunków szkodliwych lub uciążliwych :

Organizowanie, kierowanie i nadzór nad robotami torowymi; praca w narażeniu na warunki atmosferyczne.

 

Osoby do kontaktu:

Romuald Antkowiak, e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 30, 884 882 421

Izabela Mejza, e-mail i.mejza@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 39

Kurs toromistrz, Kurs toromistrz, Kurs toromistrz, Kurs toromistrz, Kurs toromistrz, Kurs toromistrz, Kurs toromistrz, Kurs toromistrz,

Kurs toromistrz