Do obowiązków rewidenta taboru należy: sprawdzanie wagonów pojazdów pod względem przydatności technicznej do ruchu. Sprawdzanie działania hamulców. Dokonywanie bieżących napraw.

Opis kursu:

I. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu:

Wariant A

  1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, mechaniki, elektryki lub mechatroniki oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  2. Zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B

  1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe
  2. Zawodowy staż pracy – rok pracy przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

II. Zakres zagadnień egzaminacyjnych:

  1. Egzamin praktyczny: wykonanie oględzin technicznych składu pociągu oraz wymaganej próby hamulca, wybranie z przygotowanej grupy wagonów – wagonów spełniających warunki kursowania w komunikacji międzynarodowej.
  2. Egzamin teoretyczny:
  • część pisemna: opracowanie tematów lub rozwiązanie testu z zakresu konstrukcji urządzeń hamulcowych taboru kolejowego, wykonywanie oględzin technicznych ze wskazaniem usterek i uszkodzeń w podwoziu i częściach biegowych.
  • część ustna – znajomość: konstrukcji eksploatowanego taboru kolejowego, podstaw elektrotechniki, maszyn i urządzeń elektrycznych, stosowanych systemów ogrzewania, oświetlenia oraz klimatyzacji, warunków technicznych dopuszczenia taboru kolejowego do ruchu krajowego i międzynarodowego, zasad utrzymania maźnic osiowych oraz zapobiegania grzaniu się czopów osiowych i zawieszenia silników trakcyjnych, konstrukcyjnych rozwiązań układów hamulcowych, działania oraz utrzymania urządzeń pneumatycznych w taborze kolejowym, organizacji napraw i przeglądów w taborze kolejowym, sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń w taborze kolejowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu, wymogów dotyczących mycia, czyszczenia, odkażania, dezynsekcji taboru, rodzajów, typów, serii i numeracji taboru kolejowego, wymiarów skrajni budowli, taboru oraz skrajni ładunkowej krajowej i międzynarodowej, zasad przewozu towarów niebezpiecznych, sposobu postępowania w przypadku wykrycia ulatniania lub wycieku substancji trujących i toksycznych, sygnałów i wskaźników kolejowych, warunków włączania wagonów osobowych i towarowych do pociągów, zasad zestawiania pociągów pasażerskich i towarowych, sposobu zabezpieczania taboru przed zbiegnięciem, zasad postępowania w razie szczególnych wydarzeń, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i zdarzeń kolejowych, dokumentacji związanej z przygotowaniem i przyjmowaniem pociągu oraz jej prowadzenia, zagadnień związanych z gospodarką taborem kolejowym w komunikacji krajowej i międzynarodowej, zasad ochrony przeciwpożarowej.

III. Szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – według odrębnego programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.

IV. Kandydat na rewidenta taboru powinien odbywać przygotowanie zawodowe i zdawać egzamin zgodnie z rodzajem i specyfiką taboru kolejowego eksploatowanego przez pracodawcę.

Charakterystyka stanowiska kolejowego: określenie czynności, warunków i miejsca pracy z uwzględnieniem warunków szkodliwych lub uciążliwych :

Sprawdzanie wagonów i pojazdów pod względem przydatności technicznej do ruchu; sprawdzanie działania hamulców; dokonywanie bieżących napraw; praca wykonywana w wymuszonej pozycji ciała; narażenie na warunki atmosferyczne; możliwa praca na wysokości.

 

Osoby do kontaktu:

Romuald Antkowiak, e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 30, 884 882 421

Izabela Mejza, e-mail i.mejza@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 39

Kurs rewident taboru, Kurs rewident taboru, Kurs rewident taboru, Kurs rewident taboru, Kurs rewident taboru, Kurs rewident taboru, Kurs rewident taboru, Kurs rewident taboru,

Kurs rewident taboru