Kurs dla osób, które chcą rozszerzyć zakres swoich kwalifikacji zawodowych i zdobyć nowe uprawnienia w zakresie instruktora techniki jazdy.

0126_ODTJ  0124_ODTJ

 

 

 

 

 

 

 

Opis
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r.  w sprawie doskonalenia techniki jazdy, każda osoba spełniająca niniejsze warunki może ubiegać się o zdobycie lub rozszerzenie swoich uprawnień w zakresie instruktora techniki jazdy.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego na instruktora techniki jazdy oraz do pracy w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

0123_ODTJ 0122_ODTJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa
– co najmniej wykształcenie średnie,
– posiadać co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B,

Ilość godzin

Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się po raz pierwszy o uprawnienia instruktora techniki jazdy:
w ramach kat. A = 111 h, T = 65 h, P = 46 h
w ramach kat. B, C, C+E, D = 88 h, T = 64, P = 24 h

Szkolenie uzupełniające dla osób ubiegających się o poszerzenie uprawnień instruktora techniki jazdy
posiadając kat. A = 28 h, T = 4 h, P = 24 h w przypadku rozszerzenia zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E

posiadając kat. B, B+E, C, C+E, D lub D+E
– w przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A = 51 h, T = 5 h, P = 46 h
– w przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, C, C+E, D lub D+E = 15 h, T= 1 h, P = 14 h

Egzamin państwowy
Warunki przystąpienia do egzaminu
Kandydat składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wojewody następujące dokumenty:

 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
 • Kopię posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Kopię prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności ITJ
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego
 • Oświadczenie, że nie był skazany wyrokiem sądu za:
 •  Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 •  Przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
 •  Przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 •  Prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie  działającego środka
 •  Przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu
 •  Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej
 • Wyraźną fotografię o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • Posiada przez co najmniej okres 3 lat prawo jazdy kategorii

Egzamin przeprowadza się odrębnie z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie testu wielokrotnego wyboru
i obejmuje 40 pytań o łącznej wartości 90 punktów.
Czas trwania egzaminu teoretycznego to 30 min, a wynik pozytywny uzyskuje się przy co najmniej 72 pkt.

Część praktyczna egzaminu polega na prawidłowym przygotowaniu i wykonaniu zadań w zakresie danej kategorii prawa jazdy oraz prezentacji umiejętności prowadzenia szkolenia.
Egzamin odbywa się w miejscu, w którym to prowadzone było szkolenie.

Program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.03.2013 r.

Dane kontaktowe firmy

ODTJ Akademia Kierowcy – Międzychód (gmina Dolsk)

Międzychód 44, 63-140 Dolsk
Tel. 884 70 70 22
Adres email: miedzychod@akademiakierowcy.pl
www. ODTJ Akademia Kierowcy