Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

Opis kursu

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Cennik:

Koszt warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy w naszym ośrodku wynosi: 250 zł (zajęcia praktyczne na własnym samochodzie).

Uczestnicy

– instruktorzy nauki jazdy

Szkolenia – Program

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów trwają 3 dni i obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

Firma ATC jako ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, prowadzi warsztaty dla instruktorów zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym.
Pierwszy dzień zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne. W drugim dniu do zajęć teoretycznych dochodzą zajęcia praktyczne. Z kolei trzeci – ostatni dzień warsztatów w całości poświęcony jest na praktykę na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
Podczas zajęć praktycznych uczestnicy występują w charakterze instruktorów i kandydatów na kierowców. Instruktor prowadzący warsztaty pełni rolę obserwatora oceniającego sposób przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców przez uczestników.

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:
1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
– Psychologia – 1 godz.
– Metodyka nauczania – 1 godz.
– Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.
– Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.
– Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.
– Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.

2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.

3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

Zajęcia praktyczne:

1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.

2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.

3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach.
Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.

WARSZTATY SĄ OBOWIĄZKOWE!

Jeżeli instruktor spóźni się i nie dostarczy zaświadczenia w wyznaczonym terminie, zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.

Program – art. 31 ust. 1 z dnia 05.01.2011 o kierujących pojazdami oraz paragraf 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2013 r.

Zapisy na szkolenie:

Beata Gaszek

e-mail: b.gaszek@atcgrupa.pl

tel. 730-730-712, 655-758-500