Procedura Reklamacji Usługi Szkoleniowej

– Klient ma prawo oczekiwać, że:

zostaną spełnione założone cele szkolenia

zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada firma szkoleniowa)

prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych

prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych

w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia

zostaną spełnione inne formalne warunki umowy

– Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:

uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia

uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach

uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł

zostaną spełnione inne formalne warunki umowy

w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach EFS uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych

regulaminem projektu

– Uczestnik szkolenia ( w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający ( w przypadku szkoleń zamkniętych ) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia  do kwestii zawartych w pkt.1.

– Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy.

– Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.

– Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w punkcie 5

– Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

– Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

– Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

– Możliwe formy rekompensaty:

powtórzenie szkolenia w innym terminie

zniżka 10% na kolejne szkolenie

otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

– Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

W przypadku nieprzewidzianych sytuacji prosimy kontaktować się z biurem obsługi klienta pod numerami telefonów:

oddział Gostyń 65 575 85 00

oddział Poznań 61 665 88 33