REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ

Rozdział I. Zakres podmiotowy.

Regulamin dotyczy:

 1. Osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne, zwanych dalej wykładowcami, trenerami lub instruktorami, na kursach, szkoleniach i seminariach organizowanych lub współorganizowanych przez ATC s.c.
 2. Osób prowadzących doradztwa zawodowe (grupowe i indywidualne) zwanych dalej doradcami zawodowymi na kursach, szkoleniach i seminariach organizowanych lub współorganizowanych przez ATC s.c.
 3. Osób pełniących Nadzór Pedagogiczny w ATC s.c. jako dokument określający podstawowe kryteria oceny zajęć dokonywanych w czasie hospitacji.
 4. Pracowników administracyjnych ATC s.c. organizujących zajęcia.

Rozdział II. Zakres przedmiotowy.

Regulamin określa:

 1. Organizację zajęć.
 2. Procedury wewnętrzne ATC s.c.
 3. Sposób prowadzenia zajęć.
 4. Prawa i obowiązki osób prowadzących zajęcia lub doradztwo.
 5. Podstawowe kryteria brane pod uwagę w czasie hospitacji zajęć.

Rozdział III. Początek i  koniec zajęć.

Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o godzinie określonej w harmonogramie dziennym.

 • Prowadzący zajęcia jest obowiązany stawić się punktualnie na zajęciach.
 • Każde spóźnienie musi zostać odnotowane w dzienniku, podając przyczynę, ponadto prowadzący jest obowiązany powiadomić o tym fakcie stosowne komórki ATC s.c.
 • Jeżeli na sali jest mniej niż 50 % uczestników szkolenia, dopuszcza się opóźnienie rozpoczęcia zajęć max. o 15 minut, w celu oczekiwania na pozostałych uczestników.
 • Zajęcia kończą się punktualnie o godzinie określonej w harmonogramie dziennym.

Rozdział IV. Przerwy w zajęciach.

 • Liczbę przerw w danym dniu określa harmonogram zajęć.
 • W sytuacji, gdy harmonogram nie określa przerw, lub ich ściśle nie precyzuje, przerwy mogą być zarządzone przez osobę prowadzącą zajęcia z zachowaniem następujących warunków:

Jeżeli czas trwania zajęć w danym dniu wynosi do 4 godzin lekcyjnych, zarządza się jedną przerwę trwającą maksymalnie do 15 minut, po upływie 50% czasu zajęć.

Jeżeli czas trwania zajęć w danym dniu wynosi od 5 do 6 godzin lekcyjnych, zarządza się 3 przerwy.

 • przerwa na posiłek wynosi 15 minut
 • pozostałe dwie przerwy wynoszą 10 minut
 • Jeżeli czas trwania zajęć w danym dniu wynosi od 7 do 8 godzin lekcyjnych, zarządza się 4 przerwy.
 • przerwa na posiłek wynosi 30 minut
 • pozostałe trzy przerwy wynoszą 10 minut
 • Dopuszcza się zarządzenie przerw w czasie innym niż wynika to z harmonogramu, na wyraźną prośbę grupy lub w sytuacji, w której za stosowne uzna to osoba prowadząca zajęcia. Należy pamiętać, że liczba przerw musi odpowiadać liczbie określonej w harmonogramie, także pod względem czasowym.
 • Każda dodatkowa przerwa poza harmonogramem, musi być odnotowana w dzienniku z podaniem przyczyny, a ponadto prowadzący jest obowiązany o tym fakcie poinformować stosowne komórki ATC s.c.

Rozdział V. Metodologia zajęć.

Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana realizować wskazówki metodyczne zawarte w programie szkolenia, zgodnie ze wskazówkami metodycznymi zajęcia powinny przebiegać w następujący sposób:

Zajęcia teoretyczne:

 • Celem zajęć teoretycznych jest efektywny przekaz wiadomości, wyrobienie pożądanych poglądów i sprawności, rozwój zainteresowań uczestników, wdrożenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, przygotowanie do wykonywania czynności praktycznych poprzez silną aktywizację uczestnika.
 1. Zajęcia teoretyczne, by były efektownymi, muszą składać się co najmniej z trzech metod kształcenia:
  • Metoda I. Kształcenie oparte na słowie – wykład, prelekcja, pogadanka, odczyt, dyskusja.
  • Metoda II. Kształcenie oparte na oglądzie – pokaz, film, foliogram, prezentacja, wystawka, obserwacja i pomiar,
  • Metoda III. Kształcenie oparte na metodach silnie aktywizujących (samodzielne dochodzenie do wiedzy) – gra dydaktyczna, metoda przypadku, rozpatrywanie konkretnych sytuacji, symulacje, burza mózgów, ćwiczenia.
 2. Prócz wyżej wymienionych metod, wykładowca może zastosować inne, jeśli uzna, że pozwoli to kursantowi lepiej przyswoić wiedzę teoretyczną.
 3. W trakcie prowadzonych zajęć teoretycznych należy przestrzegać kolejności omawianej tematyki, a także podstawowych zasad nauczania: przystępności, systematyczności, poglądowości, związku teorii z praktyką.

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne mają na celu wykonywanie różnorodnych ćwiczeń, które wyrabiają określone umiejętności praktyczne i zawodowe.

Zajęcia praktyczne muszą składać się z następujących etapów:

 • Etap I – uświadomienie nazwy i znaczenia danej czynności.
 • Etap II – sformułowanie reguł działania.
 • Etap III – wzorcowy pokaz (instruktaż).
 • Etap IV – próbne wykonanie ćwiczenia pod ścisłym nadzorem Instruktora.
 • Etap V – samodzielne ćwiczenia uczestników.
 • Etap VI- nadzór Instruktora nad bezpieczeństwem i prawidłowością wykonywanych ćwiczeń.

W trakcie prowadzonych zajęć praktycznych należy przestrzegać zasady przystępności oraz stopniowania trudności wykonywanych ćwiczeń oraz stosować podstawowe metody nauczania praktycznego: omówienie, pokaz, ćwiczenie.

Ćwiczenia należy wykonywać wielokrotnie aż do opanowania danej umiejętności. Błędy kursantów Instruktor powinien korygować natychmiast, a w razie potrzeby samemu ponownie zademonstrować prawidłowe wykonanie zadania. Po zakończonych ćwiczeniach należy je
z kursantami omówić i ocenić.

Całość szkolenia kończy się sprawdzeniem wiedzy w formie egzaminu.

Wskazówki metodyczne uznaje się za zrealizowane, jeżeli w trakcie zajęć teoretycznych zostały zastosowane co najmniej dwie z zaproponowanych metod, a w trakcie zajęć praktycznych wszystkie etapy.

Rozdział VI. Obowiązki osoby prowadzącej zajęcia lub doradztwo.

Ogólne obowiązki.

Osoba prowadząca zajęcia lub doradztwo ma obowiązek:

 1. Przestrzegania regulaminu prowadzenia zajęć.
 2. Prowadzenia zajęć zgodnie z programem szkolenia (harmonogramem dziennym)
 3. Współtworzenia programów, prezentacji, foliogramów, testów egzaminacyjnych, skryptów szkoleniowych.
 4. Pomocy i doradzania pracownikom ATC s.c.  w zakresie realizowanych szkoleń.
 5. Monitorowania zmian w dziedzinach, w których się specjalizuje oraz informowania o tym stosowne komórki ATC s.c.
 6. Udziału w szkoleniach, naradach, spotkaniach organizowanych przez ATC s.c.
 7. Obowiązki przed, w czasie i po zakończeniu zajęć.

Osoba prowadząca zajęcia lub doradztwo ma obowiązek:

 1. Przygotowania się do zajęć.
 2. Terminowego rozpoczęcia, zakończenia zajęć oraz zarządzenia przerw.
 3. Bieżącego sprawdzania obecności na zajęciach i informowania o nieobecnościach opiekuna szkolenia wskazanego na pierwszej stronie dziennika.
 4. Realizowania harmonogramu dziennego pod względem tematycznym i czasowym.
 5. Bieżącego wypełniania dziennika oraz innych wymaganych dokumentów.
 6. Kulturalnego zachowania się oraz stosownego ubierania się.
 7. Realizowania wskazówek metodycznych określonych w programie.
 8. Dbania o mienie i dobre imię ośrodka.
 9. Utrzymywania na zajęciach porządku, dyscypliny oraz dbania o miłą atmosferę zajęć.
 10. Reagowania na problemy, uwagi uczestników szkolenia oraz informowania o tym stosowne komórki ATC s.c.
 11. Po zajęciach – zamknięcia sali lub powiadomienia o fakcie zakończenia zajęć osoby sprzątające sale oraz do pozostawienia dziennika i innych dokumentów we wskazanym miejscu.
 12. W czasie hospitacji zajęć współpracować z osobą kontrolującą, w szczególności składać wyjaśnienia, odpowiadać na pytania oraz udostępniać dokumenty i inne przedmioty, które podlegają kontroli.

Rozdział VII. Uprawnienia osoby prowadzącej zajęcia lub doradztwo

Osoba prowadząca zajęcia lub doradztwo ma prawo do:

 1. Korzystania z programów szkoleniowych oraz innych materiałów dydaktycznych, w tym książek znajdujących się w dyspozycji ośrodka.
 2. Korzystania ze sprzętu znajdującego się w dyspozycji ośrodka w celu przeprowadzenia zajęć.
 3. Żądania w miarę możliwości przygotowania sali do zajęć w sensie sprzętowymi dydaktycznym.
 4. Korzystania z własnych materiałów, w celu przeprowadzenia zajęć na zasadzie uzupełnienia materiałów zaproponowanych przez Ośrodek.
 5. Wnoszenia uwag do programów oraz pozostałych materiałów szkoleniowych. Należy pamiętać, że wniesienie uwagi jest równoznaczne z deklaracją pomocy w poprawianiu programu, bądź poprawie i aktualizacji pozostałych materiałów szkoleniowych.
 6. Wystąpienia z propozycja napisania nowego programu, bądź opracowania skryptu, testów, prezentacji, foliogramu, książki lub wytypowaniu do zakupu materiałów szkoleniowych. Wystąpienie z propozycją jest równoznaczne z pomocą w opracowaniu lub pomocą przy zakupie tych materiałów.
 7. Wglądu do dokumentacji z przeprowadzonej hospitacji.
 8. Do uzyskania wszelkich interesujących go informacji dotyczących szkolenia lub projektu, którego będzie realizatorem.

Rozdział VIII. Dziennik i inne dokumenty lekcyjne.

 • Podstawowym dokumentem potwierdzającym prawidłowość realizacji szkolenia pod względem formalnym i organizacyjnym jest dziennik lekcyjny.
 • Dziennik lekcyjny musi się znajdować w miejscu prowadzenia zajęć oraz musi być na bieżąco uzupełniany.
 • Bieżące uzupełnienie dziennika lekcyjnego obejmuje:
  • sprawdzenie obecności uczestników szkolenia na początku zajęć poprzez podpisy pod listą obecności,
  • podpisy wykładowcy / instruktora pod tematyką zajęć, którą prowadził w danym dniu na końcu zajęć,
  • notatki i uwagi w sytuacji zaistnienia zdarzeń, które wymagają adnotacji w dzienniku lekcyjnym,
  • wszelkie inne wpisy, jeśli jest to wymagane w realizacji danego szkolenia.
 • W sytuacji braku dziennika, jego zagubienia lub kradzieży, osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana niezwłocznie o tym fakcie powiadomić stosowne komórki ATC s.c.
 • Jeżeli w dzienniku znajdują się inne dokumenty w szczególności:
  • karty zwolnień z uczestnictwa w zajęciach,
  • podania,
  • deklaracje,
  • listy pobrania materiałów szkoleniowych lub zapisu na doradztwo, to obowiązkiem osoby prowadzącej zajęcia jest dopilnowanie, aby dokumenty te zostały w prawidłowy sposób wypełnione oraz załączone do dziennika lekcyjnego
 •  Osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek odbierania i umieszczania w dzienniku innych dokumentów związanych ze szkoleniem a dostarczonych przez kursanta.
 • W sytuacji braku dokumentów, o których mowa wyżej osoba prowadząca zajęcia jest obowiązana o tym fakcie poinformować stosowne komórki ośrodka.

Rozdział IX. Oznaczenie miejsca kursu

 • Jeżeli realizacja projektu lub szkolenia wymaga oznaczenie miejsca, w którym prowadzone są zajęcia w plakaty informujące o szkoleniu, to takie oznaczenie musi się znajdować w miejscu prowadzenia zajęć.
 • Zasady oznaczenie miejsca szkolenia oraz forma plakatu informującego o szkoleniu, określają wytyczne projektu oraz wymogi szkolenia.
 • Oznaczenia miejsca szkolenia dokonuje pracownik ośrodka w dniu otwarcia kursu.
 • Jeżeli nie ma możliwości oznaczenia miejsca kursu przez pracownika ośrodka czynność tą wykonuje osoba prowadząca zajęcia po otrzymaniu zlecenia od stosownych komórek ośrodka.
 • Plakaty informujące o szkoleniu, znajdują się w miejscu szkolenia przez cały okres szkolenia.
 • Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do monitorowania czy plakaty informujące o szkoleniu, znajdują się w wymaganym miejscu, czy nie zostały zerwane lub zniszczone.
 • W sytuacji braku plakatów informujących o szkoleniu lub ich uszkodzeniu, osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie stosowane komórki ośrodka.
 • Plakaty, o których mowa wyżej, zostają usunięte z chwilą zakończenia szkolenia.

Rozdział X. Wygląd i zachowanie się

 • Osoba prowadząca zajęcia powinna być schludnie ubrana (zalecany strój wizytowy) oraz powinna robić dobre wrażenie.
 • Osoba prowadząca zajęcia swoim zachowaniem i sposobem wyrażania się nie może narazić na krytykę dobrego imienia ATC s.c.
 • Osoba prowadzącą zajęcia powinna dbać o miłą, przyjacielską atmosferę zajęć, kulturę i porządek, wzajemny szacunek między uczestnikami szkolenia.
 • Osobie prowadzącej zajęcia w trakcie prowadzenia zajęć zabrania się: wyrażania własnych poglądów politycznych, prowadzenia agitacji wyborczej, namawiania do działań skierowanych przeciwko ATC s.c., namawiania do postępowania niezgodnego z prawem, dyskryminowania i poniżania uczestników szkolenia.

Rozdział XI. Przygotowanie do zajęć

 • Obowiązkiem osoby prowadzącej zajęcia jest wcześniejsze przygotowanie się do zajęć.
 • Za przygotowaną do zajęć uznaje się osobę, która:
  1. Jest przygotowana merytorycznie, czyli realizuje program (harmonogram dzienny) pod względem czasowym i tematycznym.
 • realizacja harmonogramu dziennego pod względem tematycznym oznacza zrealizowanie tematów przewidzianych w danym dniu zajęć
 • realizacja harmonogramu dziennego pod względem czasowym oznacza trzymanie się ram czasowych przewidzianych na dany temat co najmniej w 50 %.
 • Brak realizacji powyższych kryteriów oznacza brak przygotowania się do prowadzenia zajęć.

Rozdział XII. Hospitacja / walidacja zajęć

 • Hospitacja zajęć ma na celu sprawdzenie realizacji programu szkolenia oraz przestrzegania procedur osrodka określonych w regulaminie, a także dokonanie oceny osoby prowadzącej zajęcia lub doradztwo.
 • Walidacja zajęć polega na aktualizacji, rozszerzeniu lub zmianie programu nauczania na podstawie konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia lub doradztwo.
 • Hospitacje dotyczą zajęć teoretycznych, praktycznych oraz doradztwa zawodowego.
 • Hospitację przeprowadza pracownik Nadzoru Pedagogicznego oraz Kierownik lub Dyrektor ośrodka.
 • Hospitacje zajęć mogą mieć charakter planowy (ujęte w harmonogramie) lub nieplanowy.
 • Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się raport, który jest dyskutowany z kontrolowanym.
 • Raport, o którym jest wyżej mowa zostaje przedstawiony do wiadomości Kierownika lub Dyrektora ośrodka.
 • W sytuacji negatywnego wyniku hospitacji osoba prowadząca zajęcia zostanie:
  1. Pouczona a następnie ponownie skontrolowana przez Nadzór Pedagogiczny.
  2. W sytuacji ponownego negatywnego wyniku, prócz pouczenia osoba kontrolowana może odbyć rozmowę Kierownikiem ośrodka.

W sytuacji rażącego naruszania regulaminu, zachowania godzącego w dobre imię ATC s.c. braku kompetencji dopuszcza się rezygnacje z powyższych procedur a konsekwencje zostaną wyciągnięte bezpośrednio przez Kierownika lub Dyrektora ATC s.c.

Rozdział XIII. Odstępstwa od regulaminu / rozstrzyganie kwestii spornych.

 • Podmioty wymienione w regulaminie są zobowiązane do bezwzględnego realizowania i przestrzegania reguł i postanowień zawartych w regulaminie.
 • Wszelkie odstępstwa od reguł i postanowień zawartych w regulaminie mogą nastąpić za zgodą lub z polecenia Kierownika lub Dyrektora ośrodka.
 • Wszelkie kwestie o charakterze spornym lub interpretacyjnym rozstrzyga Kierownik lub Dyrektor ośrodka.
 • Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian w regulaminie osoby zainteresowane zostaną poinformowane o zakresie zmian oraz terminie i sposobie ich realizowania.

Rozdział XIV. Termin wejścia w życie regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2006 r.

Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej oraz zatwierdzenia przez Kierownika lub Dyrektora ośrodka

 

Zatwierdził: Dyrektor Wojciech Kaczmarek