Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
07.01.202214:00PoznańZapisz się...

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do egzaminu niezbędnego dla uzyskania licencji maszynisty. Dofinansowanie nawet do 80% kosztów szkolenia. Pomagamy załatwić formalności związane z otrzymaniem dofinansowania.

Opis:

Szkolenie w zakresie licencji maszynisty to nie tylko kurs dla miłośników kolei. To kurs dla osób, które chcą przyszłość zawodową wiązać z branżą kolejową. Obecnie w Polsce istnieje wielu przewoźników zainteresowanych zatrudnieniem osób posiadających licencję maszynisty. Według prognoz Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) na lata 2021 – 2025 przewidywania sięgają ok. 5,5 tyś brakujących maszynistów kolejowych. W związku z powyższym firma ATC s.c. odpowiadając na potrzeby rynku kolejowego ( przewoźnicy, zarządcy infrastruktury kolejowej, zarządcy bocznic kolejowych) oraz osób chcących z własnej inicjatywy podnieść kwalifikacje w zakresie licencji maszynisty, oferuje możliwość szkolenia w zakresie licencji maszynisty z możliwością otrzymania dofinansowania do 80%.

Jak szkolimy:

Kurs na licencję maszynisty dostosowujemy do potrzeb uczestników. Obecnie proponujemy realizację zajęć w formie online: metoda synchroniczna – wideokonferencja.

Zajęcia prowadzone w piątek, sobota i niedziela w godzinach piątek od 14:00 do 20:00, sobota i niedziela od 8:00 do 20:00, zajęcia praktyczne od poniedziałku do piątku: ilość 298 godz. – 27 dni szkolenia.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu:

Kwalifikacje wymagane od kandydatów, osoba:

 • posiada aktualne badanie lekarskie wydane w Kolejowej Medycynie Pracy.
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne
 • nie była karana za przestępstwo umyślne
 • ukończyła 20 lat
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe

Przewidywany termin szkolenia:

Data rozpoczęcia 7 styczeń 2022r. data zakończenia 25 luty 2022r. Egzamin 26 luty 2022r.

Cena kursu:

Kurs licencja maszynisty – 4 900 zł/os

Jaka jest wysokość dofinansowania:

dla osób pracujących – nie przekracza 80%,
dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) nie przekracza 90%,

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od subregionu zamieszkania kandydata na szkolenie. O wysokości dofinansowania informuje operator odpowiedzialny za dystrybucję środków finansowych. 

Dla kogo skierowana jest oferta dofinansowania:

uczestnicy z terenu całej Polski,

osoby w wieku 24-64 lat,

oraz osoby o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+,

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Pracodawcy ( mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)  dla swoich pracowników – źródło dofinansowania BUR lub KFS.

Pracownicy lub osoby bezrobotne – źródło dofinansowania BUR

Jak dofinansowanie wygląda w praktyce

 1. Skontaktuj się z ATC. My sprawdzimy jaka jest możliwość wsparcia.(lista operatorów wg. województwa realizujących dofinansowanie z BUR)
 2. ATC na podstawie informacji od operatora przekazuje informacje o wysokości dofinansowania terminie naboru wniosków itp,
 3. Pomagamy wypełnić niezbędne dokumentach,
 4. Kursant przekazuje dokumenty do wyznaczonego operatora,
 5. Operator przesyła informacje o otrzymaniu dofinansowania,
 6. Podpisanie umowy z operatorem na realizację szkolenia ( umowa zawiera dane dotyczące wysokości dofinansowania, czasu realizacji szkolenia itp.),
 7. Uczestnik opłaca w całości koszt szkolenia,
 8. Realizacja szkolenie zgodnie z przekazanym harmonogramem,
 9. Kursant po zakończonym szkoleniu oraz zdanym egzaminie przekazuje do operatora niezbędne dokumenty ( ksero faktury, ksero potwierdzenia zapłaty, ksero zaświadczenia o zdanym egzaminie)
 10. Na podstawie w/w dokumentów uczestnik otrzymuje zwrot środków poniesionych na szkolenie w wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje o możliwości dofinansowania dla danego regionu znajdziesz na stronie BUR

 

Korzyści:

Zdobycie licencji maszynisty to nie tylko okazja do zdobycia solidnej wiedzy, która umożliwi dalsze kształcenie w tym kierunku. To szansa na stałe zatrudnienie. W renomowanych firmach z branży kolejowej. Jednocześnie dzięki szkoleniu w firmie ATC s.c. otrzymujemy możliwość dofinansowania nawet do 80% kosztów szkolenia co w znaczny sposób wpływa na atrakcyjność w/w formy kształcenia.

Opis szkolenia:

Zajęcia poświęcone są na uzyskaniu przez kandydatów wiedzy w zakresie:

1) Specyfika i środowisko pracy maszynisty;

a) podstawowe akty prawne i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa kolei w zakresie związanym z wykonywaniem pracy na stanowisku maszynisty określające:
– zasady przyznawania uprawnień maszynistom,
– warunki wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych i przewozów wojskowych,
– zasady ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy,
b) szczególne wymagania stawiane maszynistom:
– jeździe przeważnie w pojedynczej obsadzie,
– zmiennym rytmie dobowym pracy,
– konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej i innego wyposażenia,
– umiejętności posługiwania się dokumentacją związaną z pracą maszynisty, w tym
bieżącego jej aktualizowania,
c) zakres odpowiedzialności maszynisty za kluczowe kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i czynniki wpływające negatywnie na jego pracę.
d) dokumenty związane z wykonywaniem pracy na stanowisku maszynisty.
e) odpowiedzialność i zadania pracowników wykonujących czynności z

wiązane z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego,
f) znaczenie dokładności wykonywania zadań i metod pracy,
g) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
h) sposoby radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach ekstremalnych,
i) zasady ochrony środowiska w pracy maszynisty, w tym techniki jazdy minimalizujące negatywny wpływ na środowisko.

2) Technologia transportu kolejowego, w tym przepisy bezpieczeństwa i eksploatacji:

a) postanowienia aktów prawnych, procedur i instrukcji z zakresu eksploatacji kolei,
b) odpowiedzialność i zadania pracowników wykonujących czynności związane z eksploatacją kolei.

3) Infrastruktura kolejowa:

a) budowę toru kolejowego i stacji kolejowych, w tym stacji rozrządowych,
b) budowle kolejowe,
c) technika prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacja kolejowa,
d) stosowane systemy zabezpieczenia ruchu i łączności,
e) urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
f) budowa sieci trakcyjnej.

4) Radiołączność pociągowa:

a) zasada działania i znaczenie radiołączności pociągowej,
b) pracownicy, z którymi maszynista kontaktuje się w trakcie jazdy za pomocą urządzeń
radiołączności pociągowej, w tym dyżurny ruchu i członkowie drużyny pociągowej,
c) sytuacje, które wymagają nawiązania łączności za pomocą urządzeń

radiołączności pociągowej,
d) metody nawiązywania łączności.

5) Pociągi, i ich składy:

a) rodzaje trakcji,
b) elementy, systemy, układy i podzespoły pojazdu kolejowego,
c) oznakowanie pojazdów kolejowych,
d) dokumenty, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym,
e) zasada działania poszczególnych rodzajów hamulców i sposoby obliczania masy hamującej,
f) określenia prędkości pociągu,
g) maksymalne obciążenie i siły działające na sprzęg,
h) działanie i funkcje systemów sterowania pociągiem.

6) Zagrożenia występujące w ruchu kolejowym:

a) zasady bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
b) zagrożenia związane z ruchem kolejowym oraz różne środki stosowane do ich ograniczania,
c) zdarzenia mające znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
d) procedury mające zastosowanie do zdarzeń z udziałem ludzi.

7) Podstawowe zasady fizyki:

a) rozkład sił działających na koła pojazdu kolejowego,
b) czynniki wpływające na przyspieszenie i skuteczność hamowania,
c) podstawowe pojęcia i zasady z zakresu elektrotechniki. Metody pracy i warunki zachowania bezpieczeństwa przy urządzeniach elektroenergetycznych zainstalowanych w pojazdach kolejowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów ubiegających się o licencję maszynisty do właściwego wykonywania powierzonych czynności. Przeprowadzania instruktażu stanowiskowego oraz do odpowiedniego przekazywania wiedzy. Doświadczenia zawodowego. Kształtowania wśród pracowników bezpiecznych metod pracy.

Kontakt:

Romuald Antkowiak

e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl

tel. 61 665 88 30, 884 882 421

ATC s.c. posiada zaświadczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wydane 27 października 2017 r. o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania o numerze PL/32/2017.

Kursy licencja maszynisty, Kursy licencja maszynisty, Kursy licencja maszynisty, Kursy licencja maszynisty, Kursy licencja maszynisty, Kursy licencja maszynisty, Kursy licencja maszynisty

Kursy licencja maszynisty