Kurs dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych.

Opis kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Posiadanie uprawnień kursu podstawowego daje możliwość odbycia szkolenia specjalistycznego na przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach oraz przewóz materiałów wybuchowych.

Uczestnicy

– ukończone 21 lat,
– posiadanie przynajmniej prawa jazdy kat. B

Szkolenia – Program

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 24 godz.

a) wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
b) główne rodzaje zagrożeń,
c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
f) oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
g) obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
h) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
i) zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
j) środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
k) informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
l) informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
m) manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
n) ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
o) ochrona towarów niebezpiecznych

Zajęcia trwają 3 dni i odbywają się w trybie weekendowym (piątek, sobota, niedziela).

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658835, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758530, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty

Egzamin

Każdy kurs ADR kończy się egzaminem państwowym. Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, pochodzących z katalogu pytań testowych zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Egzamin uważa się za zaliczony w przypadku, gdy uczestnik udzieli co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Urząd Marszałkowski w terminie 7 dni od daty egzaminu.

Zaświadczenie ADR wydawane jest na okres 5 lat.

Zakres, ramowy program i minimalny czas trwania kursu ADR  określa załącznik do rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r.

Kurs ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klas,

Kurs ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klas