Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
10.12.202116:00PoznańZapisz się...

Kurs dla przedsiębiorców lub innych podmiotów wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek i rozładunek.

Opis kursu

Każdy przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych, związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związanego z tym przewozem załadunku lub rozładunku tych towarów każdorazowo w ilościach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.

Do zadań doradcy należy:
– doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
– ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR,
– sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy lub innego podmiotu, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych. Jeden egzemplarz należy przesłać wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Drugi egzemplarz przechowywać w swojej siedzibie przez okres 5 lat,
– sporządzanie raportów powypadkowych dla przedsiębiorcy lub innego podmiotu, wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz innych organów prowadzących odpowiednie postępowanie związane z wypadkiem, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska.

Szczegółowe zadania i kompetencje doradcy określa umowa ADR.

Uczestnicy

Doradcą może być osoba, która:
– ukończyła 21 lat,
– posiada wykształcenie wyższe,
– nie była karana za przestępstwo umyślne,

Program kursu:

CZĘŚĆ OGÓLNA:

1. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych, w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami – 1 godz.
2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopouszczonego przewozu
4 godz.
3. Budowa i używanie opakowań, w szczególności szczególne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, zasady doboru opakowań – 2 godz.
4. Zasady znakowania: nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, pomarańczowe tablice identyfikacyjne, inne oznakowania, szczegółowe zasady znakowania – 3 godz.
5. Dokumentacja: zasady wypełniania dokumentu przewozowego, certyfikat pakowania kontenera, raport powypadkowy, roczne sprawozdanie – 2 godz.
6. Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych: przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów odstępstwa, ograniczenia przewozowe, przewozy materiałów promieniotwórczych – 3godz.
7. Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem, przewóz sztuk przesyłek, przewóz towarów luzem, kontenery o przewozu towaru luzem, pakowanie razem, załadunek razem – 2 godz.
8. Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 1 godz.
9. Ćwiczenia – 6 godz.

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA:

1. Przepisy dotyczące przewozu drogowego: przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – 1 godz.
2. Dokumentacja, dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym, zasady wypełniania, ćwiczenia, instrukcje pisemne zgodne z ADR, świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR zaświadczenia ADR
1 godz.
3. Pojazdy, wymagania konstrukcyjne dla pojazdów, pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX MEMU, wyposażenie jednostek transportowych, sprzęt gaśniczy, oznakowanie jednostek transportowych przewożących sztuki przesyłki – 4 godz.
4. Załadunek i rozładunek, mocowanie ładunku na pojeździe, wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w szczególności ograniczenia ilościowe, zakłady ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów  – 2 godz.
5. Załadunek i rozładunek, mocowanie ładunku na pojeździe, wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w szczególności ograniczenia ilościowe, zakłady ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów ilościowe – 1 godz.
6. Przewóz w cysternach, dobór cystern na podstawie właściwości fizykochemicznych towaru, charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, pojazdów – 3 godz.
7. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne, zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego– 3 godz.
8. Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem: rodzaje i zakres szkoleń, dokumentacja szkoleniowa – 1 godz.

KONSULTACJE 4 godz.

Szkolenia w naszej firmie trwają 6 dni. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (2 lub 3 weekendy).

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658835, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758530, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty

Egzamin

Egzamin dla kandydatów na doradców ADR przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
– kopia dyplomu potwierdzająca wyższe wykształcenie, poświadczona za zgodność z oryginałem (oświadczenie to może być dokonane przez notariusza, uczelnię lub posiadacza dyplomu, który wpisuje treść: „potwierdzam zgodność z oryginałem” i składa czytelny podpis),
– oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
– zaświadczenie o ukończeniu kursu doradcy.
– dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł na konto:

Transportowego Dozoru Technicznego
ul. Chałubińskiego 4,
00-928 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

W tytule należy wpisać odpowiednio: „egzamin dla kandydata ADR”.

W przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego rodzaju transportu, opłatę należy zwiększyć o 200 zł za każdy z nich.

Ważnym warunkiem jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu (art. 42. ust. 2 pkt.4 ww. ustawy).

Zakres egzaminu obejmuje:

– sprawdzenie wiedzy na temat różnych następstw wypadków z towarami niebezpiecznymi oraz głównych przyczyn takich wypadków,
– sprawdzenie znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, a w szczególności: ogólnych środków zapobiegawczych i środków bezpieczeństwa stosowanych w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, klasyfikacji towarów niebezpiecznych, przepisów dotyczących pakowania, przewozu w cysternach oraz przewozu luzem towarów niebezpiecznych, oznakowania i nalepek ostrzegawczych, dokumentów wymaganych w związku z przewozem.
Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej:
– część testową składającą się z trzech zestawów pytań odpowiadających poszczególnym modułom,
– ćwiczenie praktyczne z zakresu obowiązków doradcy.

Egzamin uważa się za zdany w przypadku udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części testowej oraz rozwiązania w co najmniej 80% ćwiczenia praktycznego.

Informacje dodatkowe

Świadectwo doradcy jest wydawane przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego na okres 5 lat.

Wojewódzki inspektor transportu drogowego przedłuża ważność świadectwa doradcy na okres kolejnych 5 lat, jeżeli doradca:
– nie przestał spełniać warunków kwalifikacyjnych,
– nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
– ukończył w roku poprzedzającym określony datą termin upływu ważności świadectwa kurs doskonalący dla doradców,
– złożył z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa wyżej.

Zakres, ramowy program i minimalny czas trwania kursu ADR określa załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r.

 

Kurs DGSA początkowy kandydatów doradców ADR Dangerous Goods Safety Adviser,

Kurs DGSA początkowy kandydatów doradców ADR Dangerous Goods Safety Adviser