Cena 700 zł

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE DLA GRUPY G1

Opis kursu

Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych należą do uprawnień zawodowych obejmujących najszerszą grupę elektryków.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług związanych z energetyką wymaga, aby pracujący przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych posiadali gruntowną wiedzę techniczną i niezbędne doświadczenie.

Wymagania w tym zakresie określa Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr. 89 poz. 625 z 2006 r. z późn. Zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828).

Zgodnie z zapisem art. 54 ust. 1 w/w Ustawy „osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach przez ministra właściwego do spraw gospodarki, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne”.

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych noszą nazwę świadectw kwalifikacyjnych i upoważniają do samodzielnego wykonywania pracy (uprawiania zawodu regulowanego) na określonym stanowisku i na określone urządzenia w danej grupie urządzeń. Przepisy nie przewidują możliwości wydawania świadectw łącznych na stanowisko dozoru i eksploatacji.

Rozporządzenie MGPiPS z 28 kwietnia 2003 r. określa rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
5. urządzenia elektrotermiczne,
6. urządzenia do elektrolizy,
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
8. elektryczna sieć trakcyjna,
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.

Uczestnicy

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:
1. eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących pracy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
2. dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Program – Szkolenia Grupa 1 Elektryczne

Program kursu:

1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV – 2 godz.
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 godz.
3. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych – 2 godz.
4. Ratowanie osób porażonych prądem – 2 godz.
5. Ochrona przeciwpożarowa – 2 godz.
6. Eksploatacja urządzeń elektrycznych – 3 godz.
7. Instalacje elektryczne – 3 godz.
8. Urządzenia napędowe – 2 godz.
9. Urządzenia oświetleniowe – 2 godz.
10. Zespoły prądotwórcze – 2 godz.
11. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego – 2 godz.

Opłata za egzamin na uprawnienia w grupach G1,G2,G3 = 200,00 PLN.

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658837, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758530, 730 730 712
osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty

Egzamin SEP

Sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przeprowadzają komisje kwalifikacyjne.

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997 r. “Prawo Energetyczne” i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ponadto znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, poleceń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych – wszystko w zakresie określonym ” Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji” – niezależnie od znajomości zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym.

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).

UWAGA !!!

Do egzaminu na uprawnienia “D” (dozór) mogą przystąpić osoby , które miały już wcześniej wydane uprawnienia “E” (eksploatacja).

Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat.

Autor treści szkoleniowych – Robert Kaczmarek

Grupa 1 Elektryczne, Grupa 1 Elektryczne, Grupa 1 Elektryczne, Grupa 1 Elektryczne, Grupa 1 Elektryczne,

Grupa 1 Elektryczne