Cena 700 zł

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy G2 (ciepło) .
Uprawnienia; eksploatacji E i dozoru D

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci

PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

Opłata za egzamin na uprawnienia w grupach G1,G2,G3 = 200,00 PLN.

UWAGA !!!

Do egzaminu na uprawnienia “D” (dozór) mogą przystąpić osoby , które miały już wcześniej wydane uprawnienia “E” (eksploatacja).

Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat .

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997 r. “Prawo Energetyczne” i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ponadto znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, poleceń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych – wszystko w zakresie określonym ” Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji” – niezależnie od znajomości zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym

Zapisy na szkolenie SEP Grupa 2 Cieplne:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658837, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758530, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Autor treści szkoleniowych – Robert  Kaczmarek

Grupa 2 Cieplne, Grupa 2 Cieplne, Grupa 2 Cieplne, Grupa 2 Cieplne, Grupa 2 Cieplne,

Grupa 2 Cieplne