Osoba zatrudniona na stanowisku automatyka będzie odpowiedzialna za: utrzymanie, naprawę i montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Opis kursu:

I. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu:

Wariant A

  1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach z obszaru elektryczno-elektronicznego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu sterowania ruchem kolejowym, automatyki, mechaniki, elektryki, elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, teletechniki lub mechatroniki oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  2. Zawodowy staż pracy – rok na stanowiskach związanych z naprawą, utrzymaniem lub instalacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B

  1. Wykształcenie:
    a) zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, teletechnicznej lub mechatronicznej

albo

b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach i specjalnościach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, teletechnicznej, lub mechatronicznej.

  1. Zawodowy staż pracy – 18 miesięcy na stanowiskach związanych z naprawą, utrzymaniem lub instalacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz odbycie przygotowania zawodowego

II. Program przygotowania zawodowego.

  1. Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne – według programu pracodawcy.
  2. Szkolenie teoretyczne – według programu pracodawcy, z tym że kandydaci, którzy ukończyli kształcenie w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu sterowania ruchem kolejowym nie podlegają szkoleniu teoretycznemu.

III. Zakres zagadnień egzaminacyjnych:

Egzamin praktyczny – umiejętność wykonywania prac przy urządzeniach zewnętrznych i wewnętrznych sterowania ruchem kolejowym: zmontowanie wyznaczonego urządzenia lub jego zespołu, zdemontowanie wyznaczonego urządzenia lub jego zespołu, regulacja wyznaczonego urządzenia lub jego części składowej, wykonanie wyznaczonych zabiegów obsługi technicznej, wykonanie wyznaczonych pomiarów przy użyciu mierników i sprawdzianów, ustalenie i usunięcie symulowanych niesprawności w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, wykonanie czynności poprzedzających przystąpienie do prac w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, polegających na dokonaniu zapisu w książce kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym, z uwzględnieniem zakresu robót, konieczności wprowadzenia obostrzonych zasad prowadzenia ruchu oraz sposobu ostrzegania pracujących pracowników obsługi technicznej.

Egzamin teoretyczny:

  • część pisemna – opracowanie tematów lub rozwiązanie testu z zakresu prac i obowiązków automatyka sterowania ruchem kolejowym.
  • część ustna – znajomość budowy, działania, utrzymania i obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym, znajomość technologii montażu poszczególnych zespołów i podzespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym, czytania schematów blokowych i szczegółowych, ogólna znajomość: zasad sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym na posterunku ruchu, sygnalizacji kolejowej, działania i obsługi przewodowej i radiowej łączności kolejowej, podstawowych zasadach techniki i organizacji ruchu pociągów i manewrów, regulaminów technicznych posterunku technicznego, odcinka zdalnego prowadzenia ruchu, systemów obsługiwanych przez dyżurnego ruchu, dokumentacji znajdującej się na posterunku ruchu dotyczącej regulaminowych działań personelu obsługi i pracowników utrzymania infrastruktury kolejowej.

IV. Szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – według odrębnego programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.

Charakterystyka stanowiska kolejowego: określenie czynności, warunków i miejsca pracy z uwzględnieniem warunków szkodliwych lub uciążliwych :

Utrzymanie, naprawa i montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym; praca w różnych porach doby przy urządzeniach sterowania ruchem kolejowym na torach czynnych; możliwość pracy przy urządzeniach ciśnieniowych oraz emitujących promieniowanie elektromagnetyczne; możliwość pracy na wysokości; niebezpieczeństwo porażenia prądem; narażenie na zagrożenia wynikające z ruchu taboru oraz warunki atmosferyczne

 

Osoby do kontaktu:

Romuald Antkowiak, e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 30, 884 882 421

Izabela Mejza, e-mail i.mejza@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 39

Kurs automatyk, Kurs automatyk, Kurs automatyk, Kurs automatyk, Kurs automatyk, Kurs automatyk, Kurs automatyk, Kurs automatyk, Kurs automatyk

Kurs automatyk